Факултативното обучение е форма на допълнително обучение и подготовка, чрез която студентите могат да задълбочават и надграждат своите знания и компетентности в различни направления на икономическата наука. В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020” и идеята за създаване на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика факултативното обучение дава възможност на студентите, наред с придобиването на бакалавърска и магистърска степен, да получат и допълнителна професионална квалификация съобразно личните си интереси и възможности.