Студентско кредитиране (Закон за студентското кредитиране)


Студентско кредитиране - ред и условия за отпускане на студентски кредити
 

Кредит за студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Какво представлява студентският кредит?
Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата. Може да бъде два вида:

 • За обучение – покрива таксите за обучение;
 • За издръжка

Кой може да кандидатства за студентски кредит за обучение?
Студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • Да не са навършили 35 години;
 • Да се обучават в редовна форма;
 • Да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
 • Да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си.

Кой има право на кредит за издръжка?
 Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът се получава от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само единият.
Параметри на студентски кредит:
Размер на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен, или образователна и научна степен.
 • Кредитът за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Лихвени условия
Лихвата е годишна, фиксирана в определен размер. В повечето случаи кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.
Усвояване на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметката на кредитополучателя в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.

Гратисен период
Периодът, в който студентът/докторантът не дължи плащане на лихва и главница по кредита. Гратисният период продължава от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план.
Изплащане на кредита
Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, съгласно погасителен план, уговорен между страните.
Кредитополучателят погасява общият размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.