ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите придобиват право на участие в Кандидатстудентска кампания 2023 г. след заплащане на съответните такси:

Такса за кандидатстване с един изпит

60,00 лв.

Такса за кандидатстване за всеки следващ изпит

20,00 лв.

Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ

60,00 лв.

Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ и конкурсен изпит

80,00 лв.

Такса за кандидатстване със сертификат от национално ученическо състезание, организирано от Стопанска академия

60,00 лв.

Такса за кандидатстване с пренесена оценка от положен изпит в друго висше училище

60,00 лв.

Такса за издаване на служебна бележка, удостоверяваща успешното полагане на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия

300,00 лв.


Таксите за кандидатстване се заплащат, както следва:

  • При подаване на документи в гр. Свищов – с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис "Обслужване на студенти" или в Централна кооперативна банка АД, клон Свищов, намиращ се на ул. "Цар Освободител" 104.
  • При online кандидатстване, таксите могат да се заплатят и с банкова карта през сайта на СА.
  • При подаване на документите в офисите на Центровете за прием на документи, таксите за кандидатстване се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов.
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за „задължено лице (вносител)“
се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“


От такса за кандидатстване се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали – представя се документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26-годишна възраст – удостоверява се с актове за смърт на родителите;
  • майки с три и повече малолетни деца – представят се актовете за раждане на децата;
  • близнаци – представят се двата акта за раждане (освобождават се от такси, когато са кандидатствали едновременно в СА);
  • Лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция - представя се удостоверение.