ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентска кампания 2018 г. след заплащане на съответните такси:

Такса за кандидатстване с един изпит 50,00 лв.
Такса за кандидатстване за всеки следващ изпит 20,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ 50,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ и конкурсен изпит 70,00 лв.
Такса за кандидатстване с пренесена оценка от положен изпит в друго висше училище 50,00 лв.
Такса за издаване на служебна бележка, удостоверяваща успешното полагане на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия 50,00 лв.

Таксите за кандидатстване се заплащат, както следва:
  • При подаване на документи в гр. Свищов - в офиса на Общинска банка АД, локализирана в Академичния кампус /до Кандидатстудентски център/.
  • При подаване на документите в локалните офиси на СА в гр. София и гр. Стара Загора, или в офисите на Центровете за прием на документи, таксите за кандидатстване се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ), по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – гр. Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”

От такса за кандидатстване се освобождават:
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК;
  • военноинвалиди – представя се документ за инвалидност;
  • кръгли сираци – удостоверява се с актове за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца – представят се актовете за раждане на децата;
  • близнаци – представят се двата акта за раждане (освобождават се от такси, когато са кандидатствали едновременно в СА, в едно и също професионално направление);
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи - представя се удостоверение.