ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите придобиват право на участие в Кандидатстудентска кампания 2020 г. след заплащане на съответните такси:

Такса за кандидатстване с един изпит

50,00 лв.

Такса за кандидатстване за всеки следващ изпит

20,00 лв.

Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ

50,00 лв.

Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ и конкурсен изпит

70,00 лв.

Такса за кандидатстване с пренесена оценка от положен изпит в друго висше училище

50,00 лв.

Такса за издаване на служебна бележка, удостоверяваща успешното полагане на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия

300,00 лв.


Таксите за кандидатстване се заплащат, както следва:

  • При подаване на документи в гр. Свищов – в офиса на Общинска банка АД, локализирана в Академичния кампус /до Кандидатстудентския център/.
  • При подаване на документите в локалните офиси на СА в гр. София и гр. Стара Загора или в офисите на Центровете за прием на документи таксите за кандидатстване се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов.
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за „задължено лице (вносител)“
се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“


От такса за кандидатстване се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали – представя се документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26-годишна възраст – удостоверява се с актове за смърт на родителите;
  • майки с три и повече малолетни деца – представят се актовете за раждане на децата;
  • близнаци – представят се двата акта за раждане (освобождават се от такси, когато са кандидатствали едновременно в СА);
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – представя се удостоверение.