Записването се извършва в офиса на Центъра за професионално обучение, намиращ се в Учебна база "Бъров" на ул. "Цар Борис I, № 1, втори етаж.

Необходими документи

 • За обучение срещу заплащане (вкл. за валидиране на знания):
  • комплект документи (предоставени от Центъра) за възлагане изпълнението на обучителна услуга;
  • документ за внесена учебна такса.

Заплащането на таксата се осъществява в:
Централна кооперативна банка АД
IBAN - BG13 CECB 9790 3139 0313 05
BIC -    CECBBGSF

 • За обучение срещу ваучери:
  • в съответствие с ПМС № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ОС 1 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
 • За непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките на ученето през целия живот по Наредба № 12/2016 г. на МОН:
  • сключен договор между Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов и съответната образователна институция;
  • утвърден списък на учителите, включени за обучение по съответната програма;
  • комплект документи (предоставени от ЦПО към СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов).