Програма „Еразъм+“ е една от най-успешните инициативи на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която цели подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и постигането на модерно висше образование, базирано на тясното взаимодействие между университетите и работодателите. Програмата насърчава и подкрепя академичната мобилност на студенти с цел обучение или практика в чужбина. За периода на мобилност студентите получават финансова подкрепа, а периодът на обучение или практика се признава като част от учебния им план или се вписва в Европейското им дипломно приложение. На мобилните студенти се издава и Европас сертификат за мобилност на български и английски език, който се подписва от приемащата и изпращащата институция.
Програма „Еразъм+“ предлага следните възможности за студентска мобилност:

  • Мобилност с цел обучение. Студентите имат възможност да се обучават по предварително разработен индивидуален учебен план в университет от Програмна или Партнираща държава. Общата продължителност на мобилността с цел обучение е от 3 и 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.
  • Мобилност с цел практика. Студентите могат да провеждат практическо обучение по специалността в предприятие или организация в чужбина. Продължителността на практиката може да бъде от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото общата продължителност на мобилността с цел обучение и практика да не надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.

Международни студентски бригади и летни практики в България

  • Студентите имат право да участват в студентски и младежки работни и обменни програми в чужбина (в т.ч. Великобритания, САЩ, Германия, Испания и др.), както и да практикуват в България с цел придобиване на практически умения, опит, повишаване на езиковата култура и реализиране на доходи.