Следдипломното обучение е форма на продължаващо обучение и подготовка, чрез която завършилите специалисти могат да актуализират, задълбочават и надграждат своите знания и компетентности в различните направления на икономическата наука. Съобразно потребностите си желаещите могат да изберат специализация и конкретна програма, в която да се обучават, с което ще придобият допълнителна професионална квалификация, удостоверена със съответния документ. В отговор на специфичните предпочитания и интереси, от една страна, и професионалните и лични ангажименти на обучаемите, от друга, следдипломното обучение се осъществява по адаптиран учебен плани индивидуален график за консултации и изпити.