• Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента специалности в заявлението за кандидатстване, съгласно обявените срокове.
  • Кандидатите, приети на първо класиране, могат да учас­т­ват във второто класиране за незаетите места по предходна по ред же­лана специ­алност и форма на обучение, чрез подаване на декла­ра­ция по образец за прекласиране и депозиране на диплома - ори­ги­нал, с която да потвърдят желанието си да се обучават в Сто­пан­ска ака­демия.
  • Приетите за студенти на първо класиране по първа по­со­чена в заявлението за кандидатстване специалност могат да се запишат или по желание да по­да­дат декларация за изчакване за записване до второ класи­ране - след депозиране на диплома оригинал.
  • При наличие на свободни места, в следващо класиране участват подали документи, но некласирани до този етап кандидат-студенти, както и кандидат-студенти, подали документи за кандидатстване (с оценка от държавен зрелостен изпит, с успешно положен кандидатстудентски изпит в СА, с оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади), до сроковете предшестващи класирането.
  • Класираните кандидат-студенти, които не са се записали в опреде­ле­ния срок и не са подали декларация за прекласиране или изчакване, запазват правото си на класиране в рамките на неусвоените места.
  • В рамките на утвърдения брой места, при последното кла­си­ра­не, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за висше образование, в СА се прие­мат успешно учас­тва­ли­те в кандидатстудентската кампания и класирани с ед­на­къв бал, инвалиди с трайни увреждания и намалена рабо­то­спо­соб­ност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и по­вече деца, кръг­ли сираци, близнаци, когато са кандидатствали едновременно в СА и в едно и също професионално направление и единият от тях е приет, а другият е издържал успешно конкурсния изпит.
  • В хода на класирането всички кандидат-студенти, по­со­чи­ли дадена специалност в заявлението за кандидатстване и постигнали равен бал с този на последния класиран в същата специалност и форма на обу­чение със същия конкурсен или държавен зрелостен изпит, се прие­мат за студенти.

Актуална информация за всички етапи на КСК 2024 можете да намерите на адрес:
www.uni-svishtov.bg (Прием/Бакалавър)
E-mail: ksk@uni-svishtov.bg
Телефони за запитвания: 0631/66 225 и 0885090009