ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

I. ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)

ПРИЕМ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

300 лв

300 лв

600 лв

600 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

300 лв

300 лв

600 лв

 

600 лв

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

II. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)

ПРИЕМ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1050 лв *

550 лв **

750 лв *

2100 лв

1100 лв

1500 лв

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 525 лв. Втора вноска – 525 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

800 лв *

550 лв **

750 лв *

1600 лв

1100 лв

1500 лв

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 400 лв. Втора вноска – 400 лв.
**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 375 лв. (заплаща се при записване). Втора вноска – 375 лв. (заплаща се до 10 работни дни преди края на първия модул от съответния семестър).

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

III. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в евро)

ИКОНОМИКА

600

600

600

1200

1200

1200

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

600

600

600

1200

1200

1200

 

1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
– лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
– военноинвалиди
и военнопострадали;
– лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

 – докторантите през последните две години на докторантурата;
– студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.

⚠️ Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.

2. Семестриалните такси се внасят
с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“ или се превеждат по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕ
НАТАсобствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".