ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
ИКОНОМИКА
231
231
462
462
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
231
231
462
462

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
ИКОНОМИКА
490
490
700*
980
980
1400
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
490
490
-
980
980
-

* Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

1. От заплащане на семестриални такси, съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:

  • лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
  • докторантите през последните две години на докторантурата;
  • студентите и докторантите, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай, че в този акт е предвидено такова освобождаване.
Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.

2. Студенти и докторанти – граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, заплащат семестриалните си такси за обучение при условията и по реда, определени за българските граждани.

3. Семестриалните такси се внасят по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” в Общинска банка – финансов център Свищов.

IBAN - BG78 SOMB 913031 TSENOV 00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC - SOMBBGSF 
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕНАТА – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА"