ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

I. ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

300

300

600

600

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

300

300

600

600

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

II. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1050*

550**

750*

2100

1100

1500

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 525 лв. Втора вноска – 525 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

800*

550**

750*

1600

1100

1500

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 400 лв. Втора вноска – 400 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 375 лв. (заплаща се при записване). Втора вноска – 375 лв. (заплаща се в края на първия модул от съответния семестър).

 

1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
– лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
– военноинвалиди
и военнопострадали;
– лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

 – докторантите през последните две години на докторантурата;
– студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
     Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.

2. Семестриалните такси се внасят с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“, в Общинска банка АД, филиал Свищов, намиращ се на ул. "Алеко Константинов" 18 или се превеждат по банковата сметка на
 СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

IBAN - BG78 SOMB 913031 TSENOV 00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - филиал Свищов
BIC - SOMBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕ
НАТАсобствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА"