ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

-->

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

I. ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

300 лв.

600 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

300 лв.

600 лв.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

II. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1200 лв. *

600 лв.*

750 лв. **

2400 лв.

1200 лв.

1500 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

910 лв. *

600 лв. *

750 лв. **

1820 лв.

1200 лв.

1500 лв.

* Студентите в редовна и задочна форма на обучение – срещу заплащане, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър, а втората вноска – до един календарен месец от началото на същия семестър, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия изпит от редовната изпитна сесия.

** Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

III. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в евро)

ИКОНОМИКА

625 €

625 €

625 €

1250 €

1250 €

1250 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

625 €

625 €

625 €

1250 €

1250 €

1250 €

 

1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
– лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
– военноинвалиди
и военнопострадали;
– лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

 – докторантите през последните две години на докторантурата;
– студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.

⚠️ Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.

2. Семестриалните такси се внасят
с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“ или се превеждат по бюджетната сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов в

Централна кооперативна банка - Свищов:
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF

Титуляр - СА "Д.А.Ценов" - Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ТРИТЕ ИМЕ
НА и ЕГН на студента.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".