ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

IДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)  

ПРИЕМ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

330 лв

660 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

330 лв

660 лв

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

II. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕ-НИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕ-НИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)  

ПРИЕМ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1100 лв *

630 лв *

780 лв **

2200 лв

1260 лв

1560 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

1000 лв *

630 лв *

780 лв **

2000 лв

1260 лв

1560 лв

* Студентите в редовна и задочна форма на обучение – срещу заплащане, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър, а втората вноска – до един календарен месец от началото на същия семестър, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия изпит от редовната изпитна сесия.

** Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

III. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕ-НИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕ-НИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕ-НИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в евро)  

ИКОНОМИКА

750

750

750

1500 €

1500 €

1500 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

750

750

750

1500 €

1500 €

1500 €

1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
 - лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 - военноинвалиди и военнопострадали;
 - лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;        
- докторантите през последните две години на докторантурата;
- студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
      Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.
             
2. Семестриалните такси се внасят с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“ или се превеждат по бюджетната сметка на СА “Д. А. Ценов” в Централна кооперативна банка - Свищов:
IBAN – BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC - CECBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".