Професионално обучение срещу заплащане

Обучение по професии/част от професии и специалности, в т.ч. валидиране на знания

Професия/специалност
1. Продавач-консултант/Продавач-консултант
2. Брокер/Недвижими имоти
3. Търговски представител/Търговия на едро и дребно (за част от професия  в дистанционна форма)
4. Сътрудник маркетингови дейности/Маркетингови проучвания
5. Финансист/Банково дело
Финансист/Застрахователно и осигурително дело
6. Финансов отчетник/Финансова отчетност
7. Данъчен и митнически посредник/Митническа и данъчна администрация
8. Оперативен счетоводител/Оперативно счетоводство (за част от професия  в дистанционна форма)
9. Сътрудник в бизнес-услуги/Бизнес-услуги
10. Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес
11. Касиер/Касиер
12. Икономист/Индустрия
Икономист/Търговия
Икономист/Земеделско стопанство
Икономист/Икономика и мениджмънт (за част от професия  в дистанционна форма)
Икономист/Горско стопанство
13. Офис-мениджър/Бизнес-администрация (за част от професия  в дистанционна форма)
14. Офис-секретар/Административно обслужване (за част от професия  в дистанционна форма)
15. Деловодител/Деловодство и архив (за част от професия  в дистанционна форма)
16. Сътрудник по управление на индустриални отношения/Индустриални отношения
17. Икономист-информатик/Икономическа информатика
18. Оператор информационно осигуряване/Икономическо информационно осигуряване
19. Оператор на компютър/Текстообработване
20. Организатор Интернет приложения/Електронна търговия
21. Фермер/Земеделец (за част от професия  в дистанционна форма)
22. Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и семейства в риск
Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
23. Социален асистент/Подпомагане на деца
24. Администратор в хотелиерството/Организация на обслужването в хотелиерството
25. Камериер/Хотелиерство
26. Портиер-пиколо/Хотелиерство
27. Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
Ресторантьор/Кетъринг
28. Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в общественото хранене
29. Организатор на туристическа агентска дейност/Организация на туризма и свободното време
Организатор на туристическа агентска дейност/Селски туризъм
30. Екскурзовод/Екскурзоводско обслужване
31. Аниматор в туризма/Туристическа анимация

 

Квалификационни курсове

Наименование на квалификационния курс

 • Основи на контрола;
 • Поведенчески аспекти на обекта и субекта на контрола;
 • Организация и технология на инвентаризацията;
 • Работа с касов апарат;
 • Търговско и вещно право;
 • Организация на брокерската дейност;
 • Психология на търговията;
 • Проучване на пазара и оценяване на недвижими имоти;
 • Организация и управление на търговията;
 • Организация и техника на търговските плащания;
 • Търговско счетоводство;
 • Управление на продажбите;
 • Търговски преговори;
 • Търговска кореспонденция;
 • Ефективност на търговското представителство;
 • Управление на марковия портфейл;
 • Основи на маркетинга;
 • Потребителско поведение;
 • Маркетингови проучвания;
 • Логистика на маркетинговия процес;
 • Управление на рекламата;
 • Финансово управление на бизнеса;
 • Персонални финанси;
 • Проектно финансиране;
 • Личен консултант;
 • Анализ на годишните финансови отчети;
 • Стопанско право;
 • Счетоводство на предприятието;
 • Банково счетоводство;
 • Контрол върху паричните средства и касовите операции;
 • Бизнес стратегии;
 • Бизнес план на малкото предприятие;
 • Контролинг на персонала;
 • Мониторинг и превенция на риска;
 • Организационно развитие;
 • Бизнес комуникации;
 • Бизнес кореспонденция;
 • Психологичен и личностен потенциал в управлението;
 • Контрол върху стоковите и касовите операции;
 • Контрол върху качеството на продукцията;
 • Горска политика;
 • Управление на разходите в горското стопанство;
 • Оценка на горските и ловните ресурси;
 • Опазване и управление на защитени природни ресурси;
 • Проектен мениджмънт;
 • Делова кореспонденция;
 • Документационна дейност и работа с офис-техника;
 • Организация на екипната дейност;
 • Управление на конфликти;
 • Мотивация на човешкия фактор;
 • Организация на работното място;
 • Лидерство и ръководство в офиса;
 • Управление и администриране на проекти;
 • Организационно поведение;
 • Управление на проекти и екипно поведение;
 • Основни принципи на архивното и деловодното дело;
 • Общо земеделие;
 • Зеленчукопроизводство и трайни насаждения;
 • Развъждане и хранене на селскостопански животни;
 • Механизиране на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството;
 • Нетрадиционни селскостопански производства в растениевъдството;
 • Нетрадиционни селскостопански производства в животновъдството;
 • Основи на социалната работа;
 • Социални услуги;
 • Социална медицина;
 • Психология и социология на социалната работа;
 • Социална защита на деца и семейства в риск;
 • Алтернативни грижи за деца и семейства в риск;
 • Интеграция и трудова заетост на лица с увреждания;
 • Проектно финансиране на социалните дейности;
 • Основи на социалното подпомагане;
 • Дългосрочни социални грижи;
 • Етапи на детското развитие, увреждания в детската възраст;
 • Развитие на академични умения при деца с обучителни трудности;
 • Развитие на комуникацията;
 • Самопомощ и умения за независимост;
 • Сензорна интеграция и сензорна дисфункция;
 • Партньорство с родители;
 • Мултисекторно развитие;
 • Организация и технология на туристическото обслужване;
 • Документиране и отчетност в туризма;
 • Стандартизация в хотелиерството;
 • Иновации в хотелиерството;
 • Туристически потребности, мотивация, поведение;
 • Организация и технология на хотелиерското обслужване;
 • Персонал в хотелиерството;
 • Безопасност и сигурност на госта;
 • Работа с препарати, документиране и отчитане;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Бизнес етика в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Стандартизация в ресторантьорството;
 • Сервиране и барманство;

 

 

 • Финансов и данъчен контрол;
 • Счетоводен софтуер;
 • Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия;
 • Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия;
 • Документиране и инвентаризация;
 • Данъчно облагане и данъчен контрол;
 • Митнически контрол;
 • Практически курс по счетоводство на предприятието;
 • Документален контрол върху отчетността на предприятието;
 • Работа със счетоводен софтуер;
 • Работа в екип и управление на конфликти;
 • Фирмен мениджмънт;
 • Мотивация на човешкия фактор;
 • Маркетингови проучвания;
 • Дистрибуция на стоки и услуги;
 • Стопанска отчетност;
 • Управление на проекти за бизнес услуги;
 • Бизнескомуникация и кореспонденция;
 • Работа в екип и управление на конфликти;
 • Икономика на предприемаческата дейност;
 • Маркетингова политика на фирмата;
 • Дистрибуционна политика на фирмата;
 • Търговско посредничество;
 • Управление на проекти за малък и среден бизнес;
 • Деловодно и архивно дело;
 • Валутен контрол;
 • Валутен касиер;
 • Организация и управление на фирмата;
 • Управление на риска;
 • Фирмена култура и поведение в управлението;
 • Чужд език по професия –

- английски език (1-6 ниво);
- немски език (1-3 ниво);
- френски език (1-3 ниво);
- руски език (1-3 ниво);
- румънски език (1-2 ниво);
- испански (1 ниво);

 • Фирмена култура;
 • Делова кореспонденция и бизнескомуникиране;
 • Организационно развитие;
 • Управление на знанието;
 • Мениджмънт на предприятието;
 • Основи на индустриалните отношения;
 • Психология на труда;
 • Колективно трудово договаряне. Трудови конфликти;
 • Кореспонденция и връзки с обществеността;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Европейски социален диалог – същност, принципи и развитие;
 • Компютърни архитектурни и операционни системи;
 • Автоматизация на офиса;
 • Функционални приложни програми;
 • Системи за управление на бази данни;
 • Компютърно счетоводство;
 • Обмен на данни между офис приложенията и работа с електронна поща;
 • Цифрови сертификати и електронни подписи;
 • Услуги и ресурси на Web 2.0;
 • Системи за информационна безопасност;
 • Текстообработващи системи;
 • Електронни таблици и бази от данни;
 • Бизнес презентации;
 • Технологии за интеграция на данни;
 • Интернет технологии;
 • Начална компютърна грамотност (Windows, Word, Excel);
 • Windows, Word, Excel, PowerPoint, MA Access;
 • Как да използваме социалните мрежи в Интернет;
 • Нови възможности и работа с Windows 8;
 • Как да започнем успешен бизнес в Интернет;
 • Ефективно управление на времето;
 • Web технологии и Web дизайн;
 • Архитектура и организация на компютърни и комуникационни системи;
 • Системен софтуер, клиент-сървърни системи, компоненти и услуги;
 • Уеб дизайн и публикуване в Интернет;
 • Компютърна графика и презентация;
 • Интернет и уеб-технологии;
 • Бази от данни;
 • Електронна търговия;
 • Интегрирани системи за управление на бизнеса;
 • Автоматизирана обработка на информацията в корпоративната информационна система;
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма;
 • Организация на свободното време;
 • Специализирани видове туризъм;
 • Организация и технология на продажбения процес;
 • Делово общуване, бизнес етика и комуникиране в туризма;
 • Селски туризъм. Допълнителни услуги при селския туризъм;
 • Въведение в туризма;
 • Стандартизация в туризма;
 • Културология;
 • Основи на екскурзоводството;
 • Екскурзоводско обслужване;
 • Туристическа анимация;
 • Видове туризъм;
 • Хотелиерска, туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма;
 • Документиране, отчитане и работа в екип в туризма;
 • Устойчиво развитие на туризма;
 • Иновации в туризма;
 • Организация и технология на обслужването в ресторанти;
 • Технология на кулинарната продукция;
 • Документация и отчетност в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Управление на кетърингови събития;