Кандидатстване:

За професионално обучение могат да кандидатстват всички лица, навършили 16-годишна възраст в контекста на ученето през целия живот.

Кандидатстването за обучение срещу ваучери на заети или безработни лица по Приоритетна ос 1 на ОП „РЧР” 2014-2020 г., както и по други схеми и операции за индикативния период е по процедури, одобрени от Договарящия орган или от други упълномощени институции в страната.

За обучение по програми за развиване на компетентностите на педагогическите специалисти и за присъждане на квалификационни кредити в съответствие с Наредба № 12/2016 г. могат да кандидатстват всички образователни институции, за които е приложим Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.