КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ/ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

Квалификация по професии/част от професии

Професия/специалност
1. Продавач-консултант/Продавач-консултант
2. Брокер/Недвижими имоти
3. Търговски представител/Търговия на едро и дребно
4. Сътрудник маркетингови дейности/Маркетингови проучвания
5. Финансист/Банково дело
Финансист/Застрахователно и осигурително дело
6. Финансов отчетник/Финансова отчетност
7. Данъчен и митнически посредник/Митническа и данъчна администрация
8. Оперативен счетоводител/Оперативно счетоводство
9. Сътрудник в бизнес-услуги/Бизнес-услуги
10. Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес
11. Касиер/Касиер
12. Икономист/Индустрия
Икономист/Търговия
Икономист/Земеделско стопанство
Икономист/Икономика и мениджмънт
Икономист/Горско стопанство
13. Офис-мениджър/Бизнес-администрация
14. Офис-секретар/Административно обслужване
15. Деловодител/Деловодство и архив
16. Сътрудник по управление на индустриални отношения/Индустриални отношения
17. Икономист-информатик/Икономическа информатика
18. Оператор информационно осигуряване/Икономическо информационно осигуряване
19. Оператор на компютър/Текстообработване
20. Организатор Интернет приложения/Електронна търговия
21. Фермер/Земеделец
22. Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и семейства в риск
Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
23. Социален асистент/Подпомагане на деца
24. Администратор в хотелиерството/Организация на обслужването в хотелиерството
25. Камериер/Хотелиерство
26. Портиер-пиколо/Хотелиерство
27. Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
Ресторантьор/Кетъринг
28. Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в общественото хранене
29. Организатор на туристическа агентска дейност/Организация на туризма и свободното време
Организатор на туристическа агентска дейност/Селски туризъм
30. Екскурзовод/Екскурзоводско обслужване
31. Аниматор в туризма/Туристическа анимация


Обучение по ключови компетентности

КК: Наименование на учебната програма
 КК:1К“
Общуване на роден език роден език“1
 Обучение по български език
 Водене на кореспонденция
 Езикът като средство за общуване
 Подобряване на презентативните умения
КК:2К“
Общуване на чужди езици
 Обучение по Английски език – ниво А1, А2 и В1
 Обучение по Английски език – ниво А2, В1 и В2
 Обучение по Немски език – ниво А1, А2 и В1
 Обучение по Руски език – ниво А1, А2 и В1
 Обучение по Френски език – ниво А1, А2 и В1
КК: 3
Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите
Работа Количествени методи в бизнеса и управлението
Количествени методи в социалния мениджмънт
Математическа грамотност в помощ на домакинството и на работното място
Приложения на математиката в икономиката и бизнеса
КК:4К“
Дигитална компетентност
 Бизнес анализ с Microsoft Excel
 Компютърна грамотност – Windows, Word,  Excel
 Компютърна грамотност – Windows, Word,  Excel,   PowerPoint, Access
 Компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, PowerPoint
 Презентационни умения с Microsoft PowerPoint
 Работа с бази от данни, съхраняване и управление на информация с Microsoft Access
 Работа с електронни таблици – Microsoft Excel
 Работа с основни текстообработващи програми – Microsoft Word
 Работа със специализиран софтуер Бизнес навигатор
 Работа със специализиран софтуер за управление ресурсите на предприятието
 Работа със специализиран софтуер Gretl
 Работа със специализиран софтуер.   Набиране, статистическа обработка, анализ и презентиране на информация
Статистически информационни системи
Техники за защита в Интернет
 Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията
КК:5
Умение за ученеК“
Ефективно управление на времето
Комуникационни умения за нова работа
Мотивация за труд
Мотивация и поведение
Мотивация и стимулиране
Техники и стратегии на търговските преговори
 Управление на свободното време
 Умения за работа в екип
 Фирмена култура
 Формиране на способности за осъществяване   на документален контрол в отчетността на предприятието
Умение за работа в проектен екип
 Умение за управление на конфликти
 Умения за обективно отчитане и контрол в дейността на МОЛ
 Управление на кариерата
КК:6
Обществени и граждански компетентности
 Административно обслужване на осигурителните отношения
 Видове контрол и контролни институции
 Европейска интеграция и достъп до финансиране на проекти
 Европейски съюз – същност, цели и възможности
 Повишаване застрахователната култура на населението
 Социално подпомагане и социално обслужване
 Устойчиво развитие
Финансова политика на ЕС
КК:7
Инициативност и предприемачество
Аграрно предприемачество
Биоземеделие
Водене на автентична отчетност и контрол върху касовите операции
Документационна дейност и офис-техника
Екопредприемачество
Малък и семеен агробизнес
Планиране и управление на проекти
Посреднически операции в търговското предприемачество
Посреднически умения в застраховането
Предприемачество
Придобиване на икономическа и счетоводна култура за банково кредитиране и платежно посредничество
Продажбени стратегии в предприемаческия бизнес на търговеца
Предприемачество в търговския бизнес
Придобиване на счетоводна грамотност
Работа с касов апарат в търговски обект
Социална икономика и социално предприемачество
Счетоводство за предприемачи
Управление на иновациите в търговското предприятие
Управление на качеството и конкурентоспособността на търговеца
Управление на малък бизнес
Управление на проекти
Управление на риска
Управление на риска чрез застраховане
Управление на риска при проекти в търговията
Фермер