За специализациите във факултативното обучение могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение от икономически и неикономически специалности на Стопанска академия и други висши училища в страната.
За специализация „Икономическа педагогика“ могат да кандидатстват и дипломирани икономисти (бакалаври и магистри).