Срокове:

За студенти - от 1 септември до 20 октомври на текущата година;
                       от 10 януари до 20 март на текущата година.
За граждани и фирми (вкл. за обучение срещу ваучери или за валидиране) – целогодишно.

    За институции по Закона за предучилищното и училищното образование–     целогодишно.