ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При кандидатстване кандидат-студентите подават следните документи:

  • заявление за кандидатстване по образец, валидно само за СА „Д. А. Ценов“ Свищов. Може да го изтеглите от ТУК 
  • копие на диплома за завършено средно образование (оригиналът на дипломата се предоставя за сверка);
  • копие на лична карта (оригиналът се предоставя за сверка);
  • копие на сертификат от национално ученическо състезание, проведено от Стопанска академия (само за кандидатстващите със сертификат);
  • документ за внесена такса за кандидатстване;
  • документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище (само за кандидатстващите с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище).

Забележка

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

При явяване на конкурсния изпит кандидат-студентът представя лична карта и формуляр с входящ номер, получен при подаване на документите.

За да участват в класирането, кандидат-студентите, завършващи в годината на кандидатстване, които са положили успешно конкурсен изпит в СА „Д. А. Ценов“ - Свищов, са длъжни, след получаване на дипломата за средно образование, да я представят ведно с останалите изискуеми документи с цел отразяване на балообразуващите оценки в електронната система.