Магистърска програма "Бизнес планиране"
/към специалност "Управление на проекти"/

Професионално направление: Икономика

Магистърската програма “Бизнес планиране” е разработена за завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с цел да отговори на потребностите на практиката от добре подготвени специалисти, притежаващи знания, умения и компетентности за разработване на прогнози, планове, програми и проекти. Тези качества са особено необходими както за настоящата практика по разработване на проекти за финансиране от фондовете на ЕС по линия на оперативните програми, така и за разработване на различни планови документи за развитие на фирмите, регионалните структури, неправителствените организации и др.  Понятието бизнес се тълкува широко, като включва и дейността на нефирмените структури, занимаващи се със стопанска дейност.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.