Магистърска програма "Фирмен мениджмънт и контролинг"
/към специалност "Стопанско управление"/

Професионално направление: Администрация и управление

Фирменият  мениджмънт е съвкупност от функции, дейности и задачи, средства и форми за управление на дейността на фирмите и организациите. Чрез него се задоволяват информационните потребности по отношение на стратегическото управление на финансовите ресурси, текущото ръководство на бизнеса, свързани с планирането на финансовите ресурси и осъществяването на дейностите и операциите за неговото изпълнение; контролиране, анализиране и регулиране на финансово счетоводната дейност; събиране, документиране, предаване, обработка, съхранение и предоставяне на необходимата полезна информация за имуществото, финансовото състояние, ефективността и промените във капиталите  на фирмите.
Фирменият контролинг е особен вид управленска дейност, добре позната и използвана в международната практика. Като система за управление намира място, както в отрасловите структури, така и в териториалните единици. Философията на контролинга се основава на стремежа на ръководните екипи да изработват и вземат такива решения, които максимално ще реализират управленските цели. Във фирмите и организациите това става чрез съчетаване на плановата дейност, контролния процес и информационното осигуряване. Най-важната особеност на контролинга е ориентацията към бъдещето, търсенето на пътища за успешно развитие на фирмата на базата на анализа на факторите, обуславящи получаването на точно определени резултати. 
Магистърската програма по “Фирмен мениджмънт и контролинг” формира широкопрофилни специалисти за  мениджмънта на фирмената дейност. Чрез тази програма се откликва на потребността да се получат знания и умения в областта на управлението на фирмите. Програмата е разработена според съвременните изисквания на теорията, и на практиката в България и развитите страни. Изясняването на теоретико-методологическите въпроси се основава на общовалидните подходи  и принципи, като се имат предвид и тенденциите в развитието на фирмите и организациите изведени от науката за Стопанското управление. 
 

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.