Магистърска програма "Търговско посредничество и инвестиционно банкиране"
/към специалност "Икономика на търговията"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма “Търговско посредничество и инвестиционно банкиране” е насочена към редовните и задочните студенти, завършили ОКС "Бакалавър" или ОКС „Магистър” в професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм. Магистърската програма е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация. Мисията на магистърската програма е да обучава специалисти с професионално-експертна и академична насоченост. Профилираната подготовка предоставя знания, „меки“ и „твърди“ умения и професионални компетенции, позволяващи на бъдещите мениджъри да стъпят върху солидна методологическа рамка, допринасяща за формирането на богато портфолио от възможности за професионална реализация в отделните стопански сектори на страната. Своеобразната симбиоза от знания, умения и компетенции за разкриване на финансово-инвестиционни възможности и осъществяването им, подкрепени от приложно-практическите умения за подготовка и реализация на търговско-посредническите операции в реалния сектор, предоставяна от магистърската програма цели бърза адаптация на студентите в динамично променящата се ситуация на пазара на труда. Академичната насоченост на магистърската програма се изразява в последователна теоретико-методологическата подготовка на амбициозни и ерудирани млади хора за бъдещо развитие в академичните среди, посредством продължаване на обучението в докторската програма към катедра „Търговски бизнес“ или към други докторски програми.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.