Магистърска програма "Здравен мениджмънт"
/към специалност "Застраховане и социално дело"/

Професионално направление: Икономика

    Специалност „Застраховане и социално дело“ е една от водещите специалности в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, създадена в духа и в съответствие с волята на Дарителя като въплъщение на достиженията на Свищовската школа в областта на научните изследвания и преподаването на застрахователната и осигурителната наука. Магистърската програма по “Здравен мениджмънт” има за задача да разшири и задълбочи познанията на студентите, придобити след изучаването на академичните (фундаментални) и специални учебни дисциплини (от учебния план за бакалавърската степен за специалността). Тя включва дисциплини, които дават завършен характер на знанията по съществуващите проблеми, свързани със здравния мениджмънт.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.