Магистърска програма "Финансов мениджмънт"
/към специалност "Финанси"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност “Финанси” е водеща магистърска програма в Сто¬пан¬ска академия “Д. А. Ценов”. Тя оли¬цет¬ворява духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават ”…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователното дело; и др.” Това характеризира специалността като традиционна и съответстваща на мисията и задачите на висшето училище. Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация още Протокол № 29/02.10.2003 г. и регулярно потвърждаващо позитивно оценявана с оценка, която позволява организиране на обучение за придобиване на ОКС „Магистър” по магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност „Финанси”. 

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.