Магистърска програма "Индустриален мениджмънт"
/към специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма “Индустриален мениджмънт” към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е разработена за студентите, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” и отговаря на потребностите на индустриалната бизнес практика от квалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на индустриални структури. В нейния учебен план са включени дисциплини, осигуряващи на студентите базисни знания по икономика и специализирана професионална подготовка. Съдържанието на изучаваните учебни дисциплини включва актуални въпроси от съвременната теория и практика на индустриалното предприемачество, иновациите и иновационната политика на микро- и макрониво, диагностиката и бизнес анализа на индустриалните структури, управлението на знанията в индустриалното предприятие, управлението на екипи и комуникации, на аутсорсинг проекти, на корпоративни активи и др. Същевременно обучението е съобразено с изискванията, които бизнесът предявява към подготовката на мениджърите в индустриалните структури и е насочено към формиране на умения за практическото използване на придобитите знания.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.