Магистърска програма "Счетоводство и одит в банките"
/към специалност "Счетоводство и контрол"/

Професионално направление: Икономика

Магистърската програма „Счетоводство и одит в банките” е предназначена за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика от завършилите ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър” в професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
Обучението по МП „СОБ“ дава възможност за придобиване на задълбочена теоретична и практико-приложна специализирана подготовка в областта на счетоводната отчетност, анализа и одита в банките, и контрола и надзора върху банковата дейност, съобразена със съвременните достижения на науката, изискванията на практиката, разпоредбите на националното законодателство, Директивите на ЕС, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти. Съдържанието на учебния план и учебните програми осигурява условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.