Магистърска програма "Управление на човешките ресурси"
/към специалност "Стопанско управление"/

Професионално направление: Администрация и управление

Магистърската програма „Управление на човешките ресурси” е съвременна област, която е застъпена в академичната практика на редица водещи световни университети. Магистърската програма „Управление на човешките ресурси” предлага на студентите солидна теоретична подготовка с подчертано практическа насоченост. Основен образователен принцип на програмата е постигане на професионално усъвършенстване, в съответствие с най-съвременните теории и технологии и разкриване на творческите умения на обучаваните при решаване на организационни проблеми. Балансът между теория и практика я прави подходяща за всички, които се стремят към реализация в областта на „управление на човешките ресурси”. 

 

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.