Магистърска програма "Финансов контрол и външен одит"
/към специалност "Стопански и финансов контрол"/

Професионално направление: Икономика

Магистърската програма е разработена въз основа на учебния план и учебните програми за бакалавърската степен в специалност “ Стопански и финансов контрол”. Посредством нея се развиват теоретическата подготовка, навиците и уменията, които следва да притежават ръководителите на финансово – контролните институции, на екипите, осъществяващи процедури, свързвани с различните конкретни форми на контрол /ревизия, инспекция, одит, надзор/, както и на преките изпълнители на контролна дейност.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.