Магистърска програма "Счетоводство и одит в публичния сектор"
/към специалност "Счетоводство и контрол"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „Счетоводство и одит в публичния сектор” е разработена в съответствие с академичните традиции и утвърдените стандарти за обучение на студенти по счетоводство и контрол в СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Процесът на формиране на устойчиви теоретични знания и професионални  компетенции в областта на счетоводството и одита в публичния сектор се отличава с комплексен и интегрален характер. Съдържанието на магистърската програма е в отговор на съвременните предизвикателства за надграждане на интелектуалния потенциал на обучаваните в степенното висше образование, и актуалните потребности на икономиката и обществото от висококвалифицирани и профилирани кадри. Организирането на обучението в магистърската програма съответства на  развитието на теорията, практиката и обществените потребности, като осигурява собствен принос в създаването на знания, компетенции и умения в обучаваните студенти в областта на счетоводството и одита в публичния сектор.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.