Магистърска програма "Социален мениджмънт"
/към специалност "Застраховане и социално дело"/

Професионално направление: Икономика

Специалност „Застраховане и социално дело“ е една от водещите специалности в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, създадена в духа и в съответствие с волята на Дарителя като въплъщение на достиженията на Свищовската школа в областта на научните изследвания и преподаването на застрахователната и осигурителната наука. Обучението в магистърска програма „Социален мениджмънт” е ориентирано към надграждане на придобитите знания за икономическите логика и механизъм на социалната защита в различните форми на нейното проявление и изучаване на  управленските аспекти на значимите социалнозащитни дейности.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.