Магистърска програма "Икономика и мениджмънт на туризма"
/към специалност "Икономика на туризма"/

Професионално направление: Икономика

“Икономика и мениджмънт на туризма” е модерна и атрактивна магистърска програма, съобразена с изискванията на пазара на труда и значимостта на туризма за икономиката на страната. Тя е предназначена за студенти, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” в професионалните направления от областта на стопанските науки и управлението във висшите училища. Образователната мисия на магистърската програма е ориентирана към предоставяне на знания и умения, позволяващи на бъдещите мениджъри да придобият високо специализирана квалификация и професионални умения за ефективно управление на туристическите дейности.  Специфичното в магистърската програма “Икономика и мениджмънт на туризма” е нейната философия, форми на провеждане и съдържание на учебните програми - основа за формирането у бъдещите мениджъри на нов манталитет и нова култура в туристическия мениджмънт.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.