Магистърска програма "Валутен, митнически и данъчен контрол"
/към специалност "Стопански и финансов контрол"/

Професионално направление: Икономика

Програмата „Валутен, митнически и данъчен контрол” е структурирана съобразно с изискванията за обучение в степен „магистър” и дава специализирана подготовка на бъдещите дипломанти. В програмата са включени курсове, ориентирани към теоретико-практическите проблеми в осъществяване на валутните сделки и операции, търговско-митническата политика, валутния, митническия и данъчния контрол, митническото представителство, международното митническо сътрудничество. Акцентът в програмата е поставен върху технологията в осъществяване на валутния, митническия и данъчния контрол.
Магистърската програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“ е сертифицирана от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ към Европейската комисия (TAXUD) като академична програма покриваща в пълна степен изискванията на Европейската рамка за професионална компетентност в митническата професия. Сертификатът е гаранция, че в магистърската програма напълно са покрити изискванията за висококачествено и съвременно обучение по митнически контрол. Този знак за качество от Европейската комисия удостоверява, че обучението по програма ВМДК, ще осигури придобиване на всички компетенции, необходими за успешна реализация както в митническите администрации, така и в бизнес-организациите, не само в рамките на страната, но и в рамките на страните-членки на Европейския съюз.
Сертификат

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.