Магистърска програма "Бизнесадминистрация"
/към специалност "Стопанско управление"/

Професионално направление: Администрация и управление

Магистърската програма „Бизнесадминистрация” на специалност „Стопанско управление” - дистанционна форма към катедра "Мениджмънт" е създадена с Решение № 4 от 13 февруари 2008г. Нейното предназначение е подготовката на квалифицирани специалисти по бизнес администрация за всички отрасли, подотрасли и сектори на икономиката.

Магистърската програма по „Бизнесадминистрация” конкретизира знания и умения от бакалавърската степен за бъдещата реализация на професионалния мениджър - ръководител, аналитик, изпълнител. Тя формира специфични за него качества - да познава обекта на управление, промените в икономическата, правната и социалната среда за развитие на бизнеса, да прилага конкретен инструментариум за анализ и оценка на различните бизнес ситуации. Практическата насоченост на програмата е с ключово значение. Отвореният й характер ще разшири знанието и опита на бъдещите мениджъри.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.