Магистърска програма "Статистическо бизнес консултиране"
/към специалност "Бизнес статистика и анализи"/

Професионално направление: Икономика

Обучението в магистърска програма „Статистическо бизнес консултиране” обхваща въпроси от теорията и практиката, необходими за успешната професионална реализация на бъдещите специалисти по статистика, като така надгражда базовите знания, получени в ОКС “бакалавър”. В учебния план се включват дисциплини, които разглеждат проблеми от практико-приложно естество – статистически методи за контрол на качеството, застрахователна статистика, финансова статистика, управленска статистика, статистически методи в социологическите изследвания, иконометрични модели, статистически и иконометричен софтуер, статистически методи в маркетинга, макроикономическа статистика. Програмите са съставени в съответствие с Академичните стандарти за качество при разработване на учебната документация и учебните ресурси за дистанционно обучение.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.