Магистърска програма "Финансово управление в публичния сектор"
/към специалност "Финанси"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” към специалност „Фи¬нанси” е водеща магистърска програма (МП) в Сто¬пан¬ска академия “Д. А. Ценов”. Тя оли¬цет¬ворява духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават ”…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; нау¬ки¬те по застрахователното дело; и др.” както и чрез приложимите иновации (в теорията и практиката на публичния сектор) при подготовката на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в ЕС и света. 
Магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” адекватно кореспон¬дира с мисията, целите и задачите на висшето училище.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.