Магистърска програма "Образователен мениджмънт"
/към специалност "Публична администрация"/

Професионално направление: Администрация и управление

Магистърската програма „Образователен мениджмънт“ е насочена към практическите потребности на учители от основния и средния курс на обучение, директори и заместник директори, счетоводители, финансисти и финансови контрольори на учебни заведения, както и на кандидати за заемане на тези длъжности. Тя е подходяща също за служители в регионалните управления по образование и МОН, както и за общински специалисти в дирекциите и отделите по образование.
В условията на влошена демографска ситуация и финансиране на училищата на базата на разходни стандарти за издръжка на един ученик, учебните заведения у нас практически са в условията на конкуренция за привличане на повече обучаеми. Въвеждането на делегираните бюджети в училищата и по-голямата им финансова самостоятелност изискват училищните ръководства да бъдат добри администратори, да могат да провеждат ефективни кампании за привличане на ученици, да познават принципите на бюджетното финансиране, да прилагат ефективни методи за финансово управление и контрол. 
Европейските интеграционни процеси и стремежът към изграждане на единно образователно пространство в ЕС предполага взаимно опознаване между образователните структури на страните-членки и стремеж към конвертируемост на знанията. Студентите получават знания за европейските цели в областта на образованието за системите за учене през целия живот, прилагани у нас и в Европа, както и за управление на знанието, като нова управленска концепция. 
Преподаването на учебния материал и неговото усвояване предполага използването както на класическите методи – лекции, семинарни занятия, така и на методи като сравнителен анализ на конкретни казуси през базата данни на Центъра за развитие на човешките ресурси и др.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.