Магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"
/към специалност "Международни икономически отношения"/

Професионално направление: Икономика

Съвременното развитие на международните икономически отношения в световното стопанство определя потребността от квалифицирани кадри, които умеят да оперират еднакво умело както на националния, така и на международните пазари. Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт” обхваща широк спектър от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка  на специалисти, способни да се реализират успешно на международната сцена. Учебната програма осигурява придобиване на теоретична и приложна подготовка в областта на международни икономически сравнения, международните стратегии и бизнес алианси, експортния маркетингов мениджмънт, международния финансов мениджмънт, международното застраховане, международната реклама и отговорния и устойчив бизнес в глобална среда.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.