Магистърска програма "Агробизнес"
/към специалност "Аграрна икономика"/

Професионално направление: Икономика

Специалност „Аграрна икономика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) да обучава студенти в ОКС „Магистър“ в съответствие с ниво 7 по ЕКР (Европейската квалификационна рамка), втори цикъл на КРЕПВО (Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование) и ниво 7 на НКР (Националната квалификационна рамка). Образователните акценти на магистърската програма “Агробизнес” са адресирани към стратегически важния за националната икономика сектор на агробизнеса. Актуалността на магистърската програма е свързана с новите условия за развитие и предизвикателствата пред науката и образованието, в контекста на европейските приоритети в областта на земеделието и укрепването на селските райони. Подготовката на високо квалифицирани аграрикономисти осигурява нивата на администриране и управление на аграрния сектор и свързаните с него стопански отрасли и подотрасли, необходими за успешното развитие на агробизнеса в България.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.