Магистърска програма "Инвестиционен мениджмънт"
/към специалност "Финанси"/

Професионално направление: Икономика

Инвестиционната сфера включва най-актуалните и същевременно утвърдени процеси и дейности в съвременните финанси. Магистърската програма „Инвестиционен менидж¬мънт” обхваща съвкупност от знания и опит, свързани с една от най-модерните и най-интен¬зивно развиващите се области на съвременната икономика. В това си качество учебното съдържание на настоящата магистърска програма е ново за българското образование. Тя представлява своеобразно развитие на финансовото, банковото, търговското и индустриално направления в съответствие с реалностите на съвременната инвестиционна практика. Предвид подчертаната приемственост, тази програма въплъщава в себе си духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават ”…търговските науки; финансо¬вите науки; търговското право; банковото дело ... и др.” Това утвърждава традициите на специалността, като водеща и съответстваща на мисията и задачите на висшето училище. Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА Протокол № 29/02.10.2003 г.) с много добра оценка, и потвърждавана с регулярни оценки, които позволяват организиране на обучение за придобиване на ОКС „Магистър” по магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” към специалност „Финанси”.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.