Магистърска програма "Банков мениджмънт"
/към специалност "Финанси"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „Банков мениджмънт” е водеща магистърска програма в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Чрез традициите – да олицетворява волята на Дарителя ”... във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователното дело и др.”, както и чрез приложимите иновации (в банковата теория и практика) при подготовката на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в ЕС и света, магистърската програма адекватно кореспондира с мисията, целите и задачите на вис¬шето училище.
Магистърска програма „Банков мениджмънт“ е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация.
 

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.