Магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност"
/към специалност "Икономика на търговията"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма „МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ” е предназначена за студенти от всички специалности от професионални направления 3.8. Икономика,  3.7. Администрация и управление, 3.9. Туризъм, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в СА „Д. А. Ценов” - Свищов или в други акредитирани висши училища.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.