Магистърска програма "Управление на проекти"
/към специалност "Управление на проекти"/

Професионално направление: Икономика

Магистърската програма “Управление на проекти” подготвя висококвалифицирани специалисти, експерти и консултанти в областта на управлението на проекти, както за бизнес организациите, така и за неправителствените организации и тези от публичния сектор. Тя отговаря на съвременните изисквания на теорията и практиката на управлението на проекти и е съобразена изцяло с постиженията на водещи университети в тази област. 
Ръководството на програмата се осъществява от катедра “Стратегическо планиране” в Стопанска академия "Д. А. Ценов", като водеща обучението на студенти бакалавърска степен от същата специалност. Катедрата има богат опит в обучението по стратегическо и бизнес планиране, публична администрация, публични финанси и системи за контрол, което е сериозна предпоставка за висококачествено обучение и по програмата управление на проекти.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.