Магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"
/към специалност "Счетоводство и контрол"/

Професионално направление: Икономика

Магистърска програма “СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” е едно от направленията за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика както от завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност “Счетоводство и контрол”, така и от завършилите други специалности и образователни степени в системата на българското висше образование. Тя представлява по-нататъшно развитие на системата за подготовка на икономисти в областта на счетоводството и одита в СА “Д. А. Ценов” – Свищов при условията на пазарно стопанство и стремежа на страната ни за пълноценно интегриране в европейската и глобална световна икономика. В съдържателно отношение обучението е хармонизирано с изискванията на българското и международното счетоводно, търговско и данъчно законодателство. В учебните планове на магистърската програма са включени учебни дисциплини, които са съобразени по наименование и учебно съдържание с учебната документация на сродни програми, изучавани в български и чуждестранни висши училища.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.