Магистърска програма "Застраховане"
/към специалност "Застраховане и социално дело"/

Професионално направление: Икономика

Специалност „Застраховане и социално дело” е водеща в СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов и в страната, в сферата на обучението по застраховане и социална защита. Тя съответства напълно на мисията и целите на СА „Д. А. Ценов”, посочени още при нейното учредяване. Специалност „Застраховане и социално дело” е израз на волята на дарителя Димитър А. Ценов във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават „…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователно дело и др.”. Обучението по специалността включва общо теоретична и практико-приложна подготовка в областта на теорията и практиката на застраховането, на социалното и здравното осигуряване. Завършилите специалността студенти получават необходимата професионална квалификация в областта на застраховането и осигуряването.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.