Магистърска програма "Международен туризъм"
/към специалност "Международни икономически отношения"/

Професионално направление: Икономика

Съвременното развитие на международните икономически отношения в световното стопанство и по-конкретно в сферата на услугите, определя нуждата и потребността от квалифицирани кадри, умеещи да оперират еднакво умело както на националния, така и на международните туристически пазари. Специалността “Международни икономически отношения” създава солиден фундамент за подготовка на експерти по широк спектър от научни направления в областта на международната търговия, международните инвестиции и капиталовия трансфер, бизнес комуникациите, международните пазари за стоки и услуги и др. В бакалавърския курс на обучение по посочената специалност са включени дисциплини, които осигуряват база за развитие и усъвършенстване в по-горната - магистърската степен в програмата „Международен туризъм”.
Магистърската програма по ‘Международен туризъм” представя широк обхват от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка и обучение на кадри, способни да се реализират успешно в сферата на международния туризъм и международната търговия с туристически услуги. 

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.