Магистърска програма "Електронен бизнес и дигитални пазари"
/към специалност "Бизнес информатика"/

Професионално направление: Икономика

Програмата е насочена към доказаната нужда от специалисти с висша икономическа квалификация в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с умения и опит да анализират, внедряват и развиват решения за електронна търговия и електронен бизнес.

            Магистърската програма „Електронен бизнес и дигитални пазари” подготвя специалисти, които могат да организират електронния бизнес в компанията; управляват електронната търговия; осъществяват електронни разплащания; планират, изграждат, поддържат и оптимизират сайтове на търговци и производители; планират, създават и провеждат ефективни маркетингови стратегии.

            Обучението на студентите магистри е насочено към получаване на знания, свързани с организацията на електронната търговия, управлението и експлоатацията на информационните технологии в бизнеса. Усвоените от магистрите умения и практически опит ги превръщат в търсени специалисти, които могат да се ориентират в динамиката на съвременната търговия и дигитални пазари; осигуряват им познание и самочувствие да предлагат професионални анализи, обобщения и конкретни решения в областта на приложението на електронната търговия в съвременния бизнес.

            По-конкретно програмата е насочена към усъвършенстване и конкретизиране на знанията и уменията на студентите за анализ, проектиране, разработване, внедряване и поддържане на електронен магазин, технологията на оптимизация, възможните начини за осъществяване на електронни разплащания, особеностите на маркетинга в Интернет среда, изучаването и анализа на изискванията и анализа на поведението на потребителите посредством системите за управление на взаимодействие с клиентите (CRM). За осъществяване на тези дейности студентите се запознаят: с използването на най-новите ИКТ при разработване на системи за решаване на бизнес задачи; с използване на мобилни приложения и на облачни решения; с приложението на онлайн бизнес и други.

            Учебните курсове са ориентирани в няколко тясно свързани помежду си предметни области като: електронен бизнес, електронна търговия, електронни разплащания, системите за управление на взаимодействие с клиентите, системи за електронна търговия.

            Завършващ етап в обучението, който легитимира магистърската диплома, е защитата на дипломна работа.

            На дипломираните магистри се откриват много възможности за реализация в бизнеса, в търговските и маркетинговите отдели на фирмите, финансовата сфера и други области в България, Европейския съюз или други страни по света. Освен това тези от магистрите, които имат афинитет към научноизследователска и преподавателска дейност да могат продължат обучение в докторска степен.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.