Магистърска програма "Информационни системи и технологии в бизнеса"
/към специалност "Бизнес информатика"/

Професионално направление: Икономика

Програмата е насочена към удовлетворяване на непрекъснато увеличаващата се необходимост от специалисти с висша икономическа квалификация в областта на информационните системи и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с бизнес умения и опит да анализират, внедряват и поддържат съвременни високотехнологични ИТ решения в бизнеса.

            Магистърската програма „Информационни системи и технологии в бизнеса” подготвя специалисти, които да могат да разработват, внедряват и поддържат информационни системи в бизнес организациите и могат да извършват комплексно управление на ИКТ в компаниите.

            Обучението на студентите магистри е насочено към получаване на актуални знания, свързани с организацията, управлението и експлоатацията на съвременните ИКТ в бизнеса. Усвоените от магистрите знания, умения и практически опит ги превръщат в търсени специалисти, които могат да се ориентират в динамиката на информационната среда и да предлагат професионални анализи, обобщения и конкретни решения в областта на приложението на информационните технологии в съвременния бизнес.

            По-конкретно програмата е насочена към задълбочаване и усъвършенстване на знанията и уменията на студентите за анализ, внедряване и поддържане на информационни системи и технологии в бизнеса, за получаване на практически опит в използването на ИКТ при прилагането на системи за решаване на бизнес задачи и при изграждане на комплексни софтуерни решения в различни области - за управление на разпределени изчислителни ресурси, мобилни приложения, електронен бизнес и други.

            Учебните курсове са ориентирани в няколко тясно свързани помежду си предметни области: софтуерен инженеринг, приложение на съвременни бизнес информационни системи, използване на методи за оценка и създаване на приложен софтуер, решения за електронен бизнес и електронна търговия, облачни изчисления, интелигентен бизнес анализ, икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса.

            Завършващ етап в обучението, който легитимира магистърската диплома, е защитата на дипломна работа с актуална и приложима тематика.

            Пред завършилите магистратурата се откриват много възможности за реализация в бизнеса, държавното управление, финансовата сфера и други области в България, Европейския съюз или други страни по света. Освен това магистрите могат да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност или да постъпят в докторантура.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.