Магистърска програма "Публична администрация"
/към специалност "Публична администрация"/

Професионално направление: Администрация и управление

Магистърската програма “Публична администрация” подготвя висококвалифицирани ръководни кадри, експерти и консултанти в областта на управлението на публични институции. Тя отговаря на съвременните изисквания на теорията и практиката на публичния мениджмънт и е съобразена изцяло с постиженията на водещи университети в тази област. 
    Ръководството на програмата се осъществява от катедра “Стратегическо планиране” в Стопанска академия "Д. А. Ценов", като водеща обучението на студенти бакалавърска степен от същата специалност. Катедрата разглежда обучението като сериозно и отговорно предизвикателство при подготовката на мотивирани експерти, специалисти и ръководни кадри в публичния сектор.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.