Магистърска програма "Финансов анализ и контрол"
/към специалност "Стопански и финансов контрол"/

Професионално направление: Икономика

МП „Финансов анализ и контрол” е една от малкото магистърски програми, която има аналог в университети на Европейския съюз (Университета „Гринуич” – Лондон, Университета в Пиреос, Гърция). Учебният процес е ориентиран към подготовката на висококвалифицирани аналитични специалисти със солидни теоретико-методологически и методически знания и професионален прагматизъм в областта на приложение на изследователските методи и техники на финансовия анализ и контрол. На „входа” са знанията, получени от специалните дисциплини в ОКС “Бакалавър”, спец. „Стопански и финансов контрол” и по-конкретно дисциплините по анализ и контрол: „Теория на икономическия анализ”, „Анализ на производствения и търговски бизнес”, „Финансов анализ”, „Стопански и финансов контрол”, „Данъчен контрол и администрация“ и др.

Квалификационна характеристика

Учебен план:
*Забележка
СН (също направление) :: Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
СН (също направление) :: Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
ДН (друго направление) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
ПБ (професионален бакалавър) :: Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.