Специалност "Маркетинг"

Професионално направление: Икономика

Специалност „Маркетинг“ подготвя специалисти с аналитични и организационни компетентности, които могат ефективно и ефикасно да  използват инструментите за маркетингово въздействие  върху пазара, да изследват и управляват бизнес процеси. Тя е хармонизирана с изискванията на практиката и очакванията на обучаемите за успешно кариерно развитие. Специалността дава знания и изгражда умения необходими както за предприемане на първи стъпки в организирането на самостоятелен бизнес, така и за изпълнение на маркетинговите дейности във вече функциониращи бизнес организации и организации от нестопанския сектор.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български