Специалност "Маркетинг"

Професионално направление: Икономика

    Специалност „Маркетинг“ подготвя квалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене. Тя е адаптирана и хармонизирана с изискванията на бизнеса и очакванията на младите хора, обучаващи се в нея, за успешна реализация и кариерно развитие. Специалността е подходяща както за предприемане на първи стъпки в организирането и осъществяването на самостоятелен бизнес, така и за директно включване в структурите на неговото управление.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български