Специалност "Международни икономически отношения"

Професионално направление: Икономика

    Специалността е създадена в СА “Д.А.Ценов” с решение No.19 на Академичния съвет от 19.12.1990 г. в съответствие със Закона за академичната автономия под наименованието “Международен Бизнес”.
    От учебната 1993/1994г. с решение на МОН се дава право за обучение по Държавна поръчка като наименованието на специалността е съобразено с Държавния регистър и става “Международни икономически отношения” от същата учебна година. Специалността, одобрена от МОН, е включена и в новия Държавен регистър на специалностите за висше образование, регламентиран с Постановление на МС № 86 от 12 март 1997г. в раздел 4 “Икономика и управление” под точка 4.1.20 “Международни икономически отношения” с образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър по икономика”. Тя е първата в СА “Д. А. Ценов“, акредитирана от НАОА при Министерски съвет през 2003 година.
    Специалност „Международни икономически отношения” е фокусирана върху подготовката на кадри, които да познават сложността и спецификата на съвременната икономическа и политическа среда, възможностите за осъществяване на международния бизнес, съвкупността от разнородни международни дейности и специфични организационни структури на стопанските субекти.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български