Специалност "Икономика на търговията"

Професионално направление: Икономика

    Обучението на студенти по специалност „Икономика на търговията” се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование и Правилниците за организация на учебния процес на Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление 3.8. „Икономика”. Учебният план е разработен за редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Студентите, обучавани в специалност „Икономика на търговията“, овладяват широпрофилни теоретични знания и практически умения, придобиват ключови професионални компетенции за упражняване на професии и длъжности в специализирани търговски предприятия и в предприятия от други сектори на икономиката, развиват способности за адаптивност към изменящите се изисквания на пазара на стоки или услуги. Обучението по специалността осигурява условия за образователна мобилност на студенти, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Съдържанието на учебните дисциплини, включени в учебния план, отразява актуални и значими въпроси на търговската наука и практика, което позволява на завършилите специалността да са конкурентоспособни на трудовия пазар.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български