Специалност "Управление на проекти"

Професионално направление: Икономика

    Обучението по управление на проекти през последните години става все по-актуално в редица страни по света. То се предлага в различни бакалавърски и магистърски програми, семинари и индивидуални курсове в редовна, вечерна, задочна и дистанционна форма в отговор на нарастващото търсене на специалисти с компетенции по управление на проекти.
    Специалност „Управление на проекти“ в Стопанска академия е първата програма в ОКС „бакалавър“ в България. Тя е разработена от катедра "Стратегическо планиране", имаща утвърдени позиции в теорията и практиката на проектното управление в публичния и бизнес сектора. Програмата е организирана в съответствие с най-добрите практики на водещи университети в САЩ, Великобритания и Австралия,  както и с практиката в ЕС по управление на проекти.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български