Специалност "Управление на проекти"

Професионално направление: Икономика

    Обучението по управление на проекти през последните години става все по-актуално в редица страни по света. То се предлага в различни бакалавърски и магистърски програми, семинари и индивидуални курсове в редовна, вечерна, задочна и дистанционна форма в отговор на нарастващото търсене на специалисти с компетенции по управление на проекти.
    Специалност „Управление на проекти“ в Стопанска академия е първата програма в ОКС „бакалавър“ в България. Тя е разработена от катедра "Стратегическо планиране", имаща утвърдени позиции в теорията и практиката на проектното управление в публичния и бизнес сектора. Програмата е организирана в съответствие с най-добрите практики на водещи университети в САЩ, Великобритания и Австралия,  както и с практиката в ЕС по управление на проекти.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
 • български
 
 • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
  • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
  • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.
 • Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).
 • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
 • Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
 • Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и Европейско дипломно приложение (на български и английски език).
   
  Забележка:
  Всички ученици - участници в изданията на Националните ученически състезания в направленията "Икономика" и "Администрация и управление", организирани от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, получили сертификат за участие, придобиват право на обучение в желана от тях специалност само в редовна форма на обучение.