Специалност "Аграрна икономика"

Професионално направление: Икономика

    Специалност „Аграрна икономика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението на студентите в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" е насочено към изграждане на компетенции в областите на: икономиката на селското стопанство; организацията, управлението и оптимизирането на производствената, търговската и финансовата дейност в земеделието; счетоводното и статистическо отчитане на селскостопанското производство; контрола и анализа на производствената, търговската и финансовата дейност в земеделието; трудовите процеси и социалните проблеми в аграрния сектор; производствените и икономически връзки в земеделското производство; създаването и функционирането на земеделските производствени структури; инвестирането и кредитирането на земеделието; проблемите на локализацията, хоризонталната и вертикалната интеграция и конкурентоспособността на българското селско стопанство в контекста на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС; информационното осигуряване на земеделието; качеството и стандартите за производството и продуктите от селското стопанство; проблемите на аграрната екология и диверсификацията в и извън земеделието – биологично земеделие, нетрадиционни селскостопански производства, аграрен туризъм.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
 • български
 
 • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
  • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
  • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.
 • Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).
 • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
 • Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
 • Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и Европейско дипломно приложение (на български и английски език).
   
  Забележка:
  Всички ученици - участници в изданията на Националните ученически състезания в направленията "Икономика" и "Администрация и управление", организирани от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, получили сертификат за участие, придобиват право на обучение в желана от тях специалност само в редовна форма на обучение.