Специалност "Аграрна икономика"

Професионално направление: Икономика

    Специалност „Аграрна икономика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението на студентите в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" е насочено към изграждане на компетенции в областите на: икономиката на селското стопанство; организацията, управлението и оптимизирането на производствената, търговската и финансовата дейност в земеделието; счетоводното и статистическо отчитане на селскостопанското производство; контрола и анализа на производствената, търговската и финансовата дейност в земеделието; трудовите процеси и социалните проблеми в аграрния сектор; производствените и икономически връзки в земеделското производство; създаването и функционирането на земеделските производствени структури; инвестирането и кредитирането на земеделието; проблемите на локализацията, хоризонталната и вертикалната интеграция и конкурентоспособността на българското селско стопанство в контекста на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС; информационното осигуряване на земеделието; качеството и стандартите за производството и продуктите от селското стопанство; проблемите на аграрната екология и диверсификацията в и извън земеделието – биологично земеделие, нетрадиционни селскостопански производства, аграрен туризъм.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български