Специалност "Бизнес информатика"

Професионално направление: Икономика

   Съвременните информационни технологии (ИТ) променят перманентно и във все повече измерения света, в който живеем. Адаптирайки модерни технологии като социални мрежи, мобилни комуникации, облачни услуги, аналитични системи и т.н., бизнесът получава нови, безпрецедентни до момента възможности за иновации, спечелване на конкурентно предимство, навлизане в нови пазари.
  В условията на информационното общество и интернет базираната икономика, информацията и информационните технологии ИТ се превръщат в основен фактор за всички процеси в бизнес организациите.
        Ето защо от съвременните мениджъри се очаква да познават и креативно да използват бизнес потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
    Специалност „Бизнес информатика“ подготвя специалисти с висша икономическа квалификация, които освен задълбочени знания по икономика, получават професионални знания и развиват умения в областта на използването на ИКТ за управление на бизнеса.
    Подготовката на студентите, завършили специалност „Бизнес информатика“ им позволява да анализират информационните потребности на бизнеса в различни сфери, да проектират и разработват информационни системи за неговите нужди, да разработват и внедряват софтуерни решения на бизнес задачи и др.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
 • български
 
 • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
  • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
  • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.
 • Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).
 • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
 • Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
 • Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и Европейско дипломно приложение (на български и английски език).
   
  Забележка:
  Всички ученици - участници в изданията на Националните ученически състезания в направленията "Икономика" и "Администрация и управление", организирани от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, получили сертификат за участие, придобиват право на обучение в желана от тях специалност само в редовна форма на обучение.