Специалност "Бизнес информатика"

Професионално направление: Икономика

   Съвременните информационни технологии (ИТ) променят перманентно и във все повече измерения света, в който живеем. Адаптирайки модерни технологии като социални мрежи, мобилни комуникации, облачни услуги, аналитични системи и т.н., бизнесът получава нови, безпрецедентни до момента възможности за иновации, спечелване на конкурентно предимство, навлизане в нови пазари.
  В условията на информационното общество и интернет базираната икономика, информацията и информационните технологии ИТ се превръщат в основен фактор за всички процеси в бизнес организациите.
        Ето защо от съвременните мениджъри се очаква да познават и креативно да използват бизнес потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
    Специалност „Бизнес информатика“ подготвя специалисти с висша икономическа квалификация, които освен задълбочени знания по икономика, получават професионални знания и развиват умения в областта на използването на ИКТ за управление на бизнеса.
    Подготовката на студентите, завършили специалност „Бизнес информатика“ им позволява да анализират информационните потребности на бизнеса в различни сфери, да проектират и разработват информационни системи за неговите нужди, да разработват и внедряват софтуерни решения на бизнес задачи и др.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български